Blogia
De viaje a Ítaca

Griego II

Último examen de la evaluación y más de la mitad de la Apología. ¡Uf!

   Ya ha llegado el examen final de esta evaluación, que ha sido bastante pesada y hemos tenido mucho que avanzar, pero con la ayuda de Apolo y de las Musas lo hemos conseguido. Ahora sólo hace falta que demostréis vuestro saber. Sólo nos queda por traducir trece párrafos y, en poco más de dos meses, ya terminaréis este curso y comenzaréis a preparar todos los exámenes de la selectividad, aunque antes algunos disfrutaremos de la bella Grecia en vivo y en directo, cosa que vendrá muy bien para nuestra salud.

13.- Ἀλλὰ μέντοι καὶ τὸ προειδέναι γε τὸν θεὸν τὸ μέλλον καὶ τὸ προσημαίνειν βούλεται, καὶ τοῦτο, ὥσπερ ἐγώ φημι, οὕτω πάντες καὶ λέγουσι καὶ νομίζουσιν. Ἀλλοἱ μὲν οἰωνούς τε καὶ φήμας καὶ συμβόλους τε καὶ μάντεις ὀνομάζουσι τοὺς προσημαίνοντας εἶναι, ἐγὼ δὲ τοῦτο δαιμόνιον καλῶ, καὶ οἶμαι οὕτως ὀνομάζων καὶ ἀληθέστερα καὶ ὁσιώτερα λέγειν τῶν τοῖς ὄρνισιν ἀνατιθέντων τὴν τῶν θεῶν δύναμιν. Ὥς γε μὴν οὐ ψεύδομαι κατὰ τοῦ θεοῦ καὶ τοῦτἔχω τεκμήριον· καὶ γὰρ τῶν φίλων πολλοῖς δὴ ἐξαγγείλας τὰ τοῦ θεοῦ συμβουλεύματα οὐδεπώποτε ψευσάμενος ἐφάνην.

Traducción: Pero, sin embargo, el que la divinidad provée el porvenir y anuncia de antemano al que quiere, también eso, como digo yo, así todos lo afirman y lo creen. Pero ellos explican que los que anuncian de antemano son los augurios, los ruidos, los presagios y los adivinos, pero yo llamo a eso genio divino y creo que, llamándolo así, digo cosas más verdaderas y dignas que los que atribuyen a los pájaros el poder de los dioses. Por tanto, no soy infiel al dios y tengo eso como prueba; pues, tras anunciar a muchos (de los) amigos los consejos del dios, jamás pareció que actuaba de forma infiel. 

14.- Ἐπεὶ δὲ ταῦτἀκούοντες οἱ δικασταὶ ἐθορύβουν, οἱ μὲν ἀπιστοῦντες τοῖς λεγομένοις, οἱ δὲ καὶ φθονοῦντες, εἰ καὶ παρὰ θεῶν μειζόνων αὐτοὶ τυγχάνοι, πάλιν εἰπεῖν τὸν Σωκράτην· Ἄγε δὴ ἀκούσατε καὶ ἄλλα, ἵνα ἔτι μᾶλλον οἱ βουλόμενοι ὑμῶν ἀπιστῶσι τῷ ἐμὲ τετιμήσθαι ὑπὸ δαιμόνων. Χαιρεφῶντος γάρ ποτε ἐπερωτῶντος ἐν Δελφοῖς περὶ ἐμοῦ πολλῶν παρόντων ἀνεῖλεν Ἀπόλλων μηδένα εἶναι ἀνθρώπων ἐμοῦ μήτε ἐλευθεριώτερον μήτε δικαιότερον μήτε σωφρονέστερον.

Traducción: Y después de que los jueces se alborotaban al escuchar eso, unos desconfiando de lo que se decía, otros sintiendo incluso envidia, si es que obtenía también de parte de los dioses mejores cosas que ellos mismos, dijo Sócrates de nuevo: “Venga, escuchad también otras cosas, para que los que de entre vosotros quieran desconfíen aún más de que yo haya sido honrado por las divinidades”. Así pues, una vez cuando Querofonte preguntaba en Delfos sobre mí, habiendo muchos presentes, Apolo respondió en oráculo que ninguno de los hombres era más libre ni más justo ni más moderado que yo. 

15.- Ὡς δαὖ ταῦτἀκούσαντες οἱ δικασταὶ ἔτι μᾶλλον εἰκότως ἐθορύβουν, αὖθις εἰπεῖν τὸν Σωκράτην· Ἀλλὰ μείζω μὲν, ἄνδρες, εἶπεν θεὸς ἐν χρησμοῖς περὶ Λυκούργου τοῦ Λακεδαιμονίοις νομοθετήσαντος περὶ ἐμοῦ. Λέγεται γὰρ εἰς τὸν ναὸν εἰσιόντα προσειπεῖν αὐτόν· Φροντίζω πότερα θεόν σε εἴπω ἢ ἄνθρωπον. Ἐμὲ δὲ θεῷ μὲν οὐκ εἴκασεν, ἀνθρώπων δὲ πολλῷ προέκρινεν ὑπερφέρειν. Ὅμως δὲ ὑμεῖς μηδὲ ταῦτ’ εἰκῇ πιστεύσητε τῷ θεῷ, ἀλλὰ καθ’ ἓν ἕκαστον ἐπισκοπεῖτε ὧν εἶπεν ὁ θεός.

Traducción: Y que, puesto que al escuchar esto de nuevo los jueces, como es natural, armaban aún más alboroto, Sócrates dijo de nuevo: “Pero, ciudadanos, el dios dijo en sus oráculos cosas mayores sobre Licurgo, quien dio leyes a los Lacedemonios, que sobre mí. Así pues, se dice que éste, al entrar al templo, dijo: Estoy pensando si tengo que llamarte dios u hombre. A mí no me comparó con un dios, pero juzgó que en mucho aventajaba a los (demás) hombres. Sin embargo, vosotros no confiéis en vano en el dios en relación a eso, sino examinad cada cosa que dijo el dios. 

16.- Τίνα μὲν γὰρ ἐπίστασθε ἧττον ἐμοῦ δουλεῦοντα ταῖς τοῦ σώματος ἐπιθυμίαις; τίνα δὲ ἀνθρώπων ἐλευθεριώτερον, ὃς παρ’ οὐδενὸς οὔτε δῶρα οὔτε μισθὸν δέχομαι; δικαιότερον δὲ τίνα ἂν εἰκότως νομίσαιτε τοῦ πρὸς τὰ παρόντα συνηρμοσμένου, ὡς τῶν ἀλλοτρίων μηδενὸς προσδεῖσθαι; σοφὸν δὲ πῶς οὐκ ἄν τις εἰκότως ἄνδρα φήσειεν εἶναι ὃς ἐξ ὅτουπερ ξυνιέναι τὰ λεγόμενα ἠρξάμην οὐπώποτε διέλειπον καὶ ζητῶν καὶ μανθάνων ὅ τι ἐδυνάμην ἀγαθόν;

Traducción: Así pues, ¿a quién conocéis que esté menos sometido que yo a las pasiones del cuerpo? ¿A qué hombre (conocéis que sea) más libre (que yo), que no recibo de parte de nadie ni regalos ni un sueldo? ¿A quién podríais considerar razonablemente más justo que a quien está adaptado a las circunstancias presentes, de modo que no necesita nada de los demás? ¿Cómo alguien con razón podría negar que soy un hombre sabio (yo) que, desde que comencé a comprender lo que se decía, nunca dejaba de buscar ni de aprender (todo) lo bueno que podía? 

17.- ς δὲ οὐ μάτην ἐπόνουν οὐ δοκεῖ ὑμῖν καὶ τάδε τεκμήρια εἶναι, τὸ πολλοὺς μὲν πολίτας τῶν ἀρετῆς ἐφιεμένων, πολλοὺς δὲ ξένων, ἐκ πάντων προαιρεῖσθαι ἐμοὶ ξυνεῖναι; ἐκείνου δὲ τί φήσομεν αἴτιον εἶναι, τοῦ πάντας εἰδέναι ὅτι ἐγὼ ἥκιστἂν ἔχοιμι χρήματα ἀντιδιδόναι, ὅμως πολλοὺς ἐπιθυμεῖν ἐμοὶ τι δωρεῖσθαι; τὸ δἐμὲ μὲν μηδὑφἑνὸς ἀπαιτεῖσθαι εὐεργεσίας, ἐμοὶ δὲ πολλοὺς ὁμολογεῖν χάριτας ὀφείλειν;

Traducción: Y que no me esforzaba en vano, ¿no creéis que también éstas son pruebas, el (hecho de) que muchos ciudadanos (de los) que aspiran a la virtud y muchos (de los) extranjeros prefieran de entre todos estar conmigo? ¿Cuál diremos que es la causa de aquello, el (hecho de) que todos sepan que yo de ningún modo podría dar a cambio bienes, el que igualmente muchos deseen regalarme algo? ¿Y el que a mí no me sea reclamado ningún favor por parte de nadie, sino que muchos me reconozcan que me deben gratitudes? 

18.- Τὸ δἐν τῇ πολιορκίᾳ τοὺς μὲν ἄλλους οἰκτίρειν ἑαυτούς, ἐμὲ δὲ μηδὲν ἀπορώτερον διάγειν ὅτε τὰ μάλιστα πόλις ηὐδαιμόνει; Τὸ δὲ τοὺς ἄλλους μὲν τὰς εὐπαθείας ἐκ τῆς ἀγορᾶς πολυτελεῖς πορίζεσθαι, ἐμὲ δὲ ἐκ τῆς ψυχῆς ἄνευ δαπάνης ἡδίους ἐκείνων μηχανᾶσθαι; Εἴ γε μὴν ὅσα εἴρηκα περὶ ἐμαυτοῦ μηδεὶς δύναιτἂν ἐξελέγξαι με ὡς ψεύδομαι, πῶς οὐκ ἂν ἤδη δικαίως καὶ ὑπὸ θεῶν καὶ ὑπἀνθρώπων ἐπαινοίμην;

Traducción: ¿Y el hecho de que durante el asedio los demás se compadecían de sí mismos, pero yo vivía no sin menos apuros que cuando la ciudad gozaba de su esplendor? ¿Y el hecho de que los demás consigan los placeres más caros del mercado, en cambio yo a partir de mi alma sin gasto me procuro (placeres) más dulces que aquellos? Si nadie pudiera, en verdad, llegar a convencerme de que miento sobre cuanto he dicho sobre mí mismo, ¿cómo podría ya ser alabado de una forma justa por dioses y por hombres? 

19.- ἀλλὅμως σύ με φῄς, Μέλητε, τοιαῦτα ἐπιτηδεύοντα τοὺς νέους διαφθείρειν; Καίτοι ἐπιστάμεθα μὲν δήπου τίνες εἰσὶ νέων διαφθοραί· σὺ δὲ εἰπὲ εἴ τινα οἶσθα ὑπἐμοῦ γεγενημένον ἐξ εὐσεβοῦς ἀνόσιον ἐκ σώφρονος ὑβριστὴν ἐξ εὐδιαίτου πολυδάπανον [ὡς] ἐκ μετριοπότου οἰνόφλυγα ἐκ φιλοπόνου μαλακὸν ἄλλης πονηρᾶς ἡδονῆς ἡττημένον.

Traducción: Pero,¿tú, Meleto, afirmas, sin embargo, que yo efectuando tales prácticas corrompo a los jóvenes? Sin embargo, sabemos sin duda cuáles son las perversiones de los jóvenes; pero tú di si conoces a alguien que se haya transformado por mí de piadoso en impío o de prudente en soberbio o de moderado en derrochador o de mesurado en beber a borracho empedernido o de trabajador en vago o sometido a otro placer vil”. 

20.- Ἀλλὰ ναὶ μὰ Δί’, ἔφη ὁ Μέλητος, ἐκείνους οἶδα οὓς σὺ πέπεικας σοὶ πείθεσθαι μᾶλλον ἢ τοῖς γειναμένοις. Ὁμολογῶ, φάναι τὸν Σωκράτην, περί γε παιδείας· τοῦτο γὰρ ἴσασιν ἐμοὶ μεμεληκός. Περὶ δὲ ὑγιείας τοῖς ἰατροῖς μᾶλλον οἱ ἄνθρωποι πείθονται ἢ τοῖς γονεῦσι· καὶ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις γε πάντες δήπου οἱ Ἀθηναῖοι τοῖς φρονιμώτατα λέγουσι πείθονται μᾶλλον ἢ τοῖς προσήκουσιν. Οὐ γὰρ δὴ καὶ στρατηγοὺς αἱρεῖσθε καὶ πρὸ πατέρων καὶ πρὸ ἀδελφῶν, καὶ ναὶ μὰ Δία γε ὑμεῖς πρὸ ὑμῶν αὐτῶν, οὓς ἂν ἡγῆσθε περὶ τῶν πολεμικῶν φρονιμωτάτους εἶναι; Οὕτω γάρ, φάναι τὸν Μέλητον, ὦ Σώκρατες, καὶ συμφέρει καὶ νομίζεται.

Traducción: “Pero, sí,¡por Zeus!, – decía Meleto –, conozco a aquellos a los que tú has persuadido para que te obedezcan más a ti que a sus progenitores”. “Lo reconozco, -decía Sócrates-, al menos sobre la educación; pues, saben que eso ha sido objeto de mi preocupación. Respecto a la salud, las personas obedecen a los médicos más que a sus padres; y en las asambleas, al menos, todos los atenienses, sin duda, obedecen más a los que dicen cosas demasiado insensatas que a sus parientes. Así pues, ¿no elegías, también, vosotros como generales antes que a (vuestros) padres y antes que a (vuestros) hermanos, incluso, ¡por Zeus!, antes que a vosotros mismos, a quienes consideráis que son más entendidos en los asuntos de la guerra?” “En efecto, Sócrates, -dijo Meleto-, conviene y es costumbre”. 

21.- Οὔκουν, εἰπεῖν τὸν Σωκράτην, θαυμαστὸν καὶ τοῦτό σοι δοκεῖ εἶναι, τὸ ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις πράξεσι μὴ μόνον ἰσομοιρίας τυγχάνειν τοὺς κρατίστους, ἀλλὰ καὶ προτετιμῆσθαι, ἐμὲ δέ, <ὅτι> περὶ τοῦ μεγίστου ἀγαθοῦ ἀνθρώποις, περὶ παιδείας, βέλτιστος εἶναι ὑπό τινων προκρίνομαι, τούτου ἕνεκα θανάτου ὑπὸ σοῦ διώκεσθαι;

Traducción: “¿No te parece, -dijo Sócrates-, que esto es también extraño, el (hecho de) que los más hábiles en las demás actividades no sólo tengan una participación por igual, sino que también sean honrados con preferencia, en cambio yo, porque soy elegido por algunos a ser el mejor en relación al mayor bien para los hombres, en relación a la educación, por esto soy citado a juicio de pena de muerte por ti?”.  

   Os recuerdo que el examen es como siempre, tipo selectivo.

   ¡Mucha suerte!

  


P.D.: Por cierto estáis tod@s muy guap@s.

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

Más de la Apología: ¡Venga que queda menos!

Seguimos con la parte de la Apología de Sócrates de Jenofonte que hemos visto hasta ahora y que entrará para el próximo examen, aunque no hay que olvidarse de los tres primeros párrafos. 

4.- Ἐπεὶ δὲ αὐτὸν πάλιν λέγειν· Οὐχ ὁρᾷς τὰ Ἀθηναίων δικαστήρια ὡς πολλάκις μὲν οὐδὲν ἀδικοῦντας λόγῳ παραχθέντες ἀπέκτειναν, πολλάκις δὲ ἀδικοῦντας ἐκ τοῦ λόγου οἰκτίσαντες ἐπιχαρίτως εἰπόντας ἀπέλυσαν; Ἀλλὰ ναὶ μὰ Δία, φάναι αὐτόν, καὶ δὶς ἤδη ἐπιχειρήσαντός μου σκοπεῖν περὶ τῆς ἀπολογίας ἐναντιοῦταί μοι τὸ δαιμόνιον.

Traducción: Y que después de que él dijera de nuevo: “¿No ves a los tribunales de los atenienses cómo muchas veces condenaron seducidos por su discurso a los que no cometieron ningún acto injusto, y muchas veces absolvieron a los que cometían actos injustos bien compadecidos por su discurso bien porque hablaron con gracia?” “Pero sí, por Zeus,” decía él, “y a pesar de que por dos veces intenté yo reflexionar sobre mi defensa, se me opone mi genio divino”.

Etimología:

πάλιν: palicinesia (πάλιν+κίνησις), palilalia (πάλιν+λαλέω), palilogía (πάλιν+λόγος), palimpsesto (πάλιν+ψηστός), palíndromo (πάλιν+δρόμος), palinfrasia (πάλιν+φράσις), palingenesia (πάλιν+γένεσις), palingrafía (πάλιν+γραφία), palinodia (πάλιν+ᾠδή), palirrea (πάλιν+ῥέω).

λέγειν (cf.: λόγος): logaritmo (λόγος+ἀριθμός), lógica (λόγος+ικος), logofobia (λόγος+φόβος+ια), logografía (λόγος+φράφω+ια), logorrea (λόγος+ῥέω), logotipo (λόγος+τύπος), (-logia): filología (φίλος+λόγος+ια), biología (βίος+λόγος+ια), zoología (ζῷον+λόγος+ια), ecología (οἶκος+λόγος+ια), antropología (ἄνθρωπος+λόγος+ια), psicología (ψυχή+λόγος+ια) …

πολλάκις (cf.: πολύς, πολλή, πολύ): poliandria (πολύς+ἀνήρ+ια), poliantropía (πολύς+ἄνθρωπος), poliarquía (πολύς+ἀρχή), policromía (πολύς+χρῶμα+ια), polidáctilo (πολύς+δάκτυλος), polifonía (πολύς+φωνή+ια), poligamia (πολύς+γάμος+ια), políglota (πολύς+γλῶττα), polirrizo (πολύς+ῥίζα), polisemia (πολύς+σῆμα+ια), polisílabo (πολύς+συλλαβή), politeísmo (πολύς+θεός+ισμος)…

ἐκ/ἐξ: eccema (ἐκ+ζῆμα), ecdémico (ἐκ+δῆμος+ικος), ecfrasis (ἐκ+φράσις), ecléctico (ἐκ+λεκτικός), iglesia (<ἐκ+κλησία < ἐκ+καλέω+ια), eclipse (ἐκ+λείψις), éxtasis (ἐξ+στάσις), exorcismo (ἐξ+ὀρκισμός).

δίς: dicéfalo (δίς+κεφαλή), dicromía (δίς+χρῶμα+ια), digamia (δίς+γάμος+ια), diglosia (δίς+γλῶσσα+ια), diptongo (δίς+φθόγγος)

μου, μοι (cf.: ἐγώ): egolatría (ἐγώ+λατρεία), egomanía (ἐγώ+μανία), egoísmo (ἐγώ+ισμος)

δαιμόνιον (cf.: δαίμων): demonio (δαιμόνιον), demonofobia (δαίμων+φόβος+ια), demonología (δαίμων+λόγος+ια), demonolatría (δαίμων+λατρεία), demonomanía (δαίμων+μανία), demonopatía (δαίμων+πάθος+ια). 

5.- Ὡς δὲ αὐτὸν εἰπεῖν· Θαυμαστὰ λέγεις, τὸν δ’ αὖ ἀποκρίνασθαι· Ἦ θαυμαστὸν νομίζεις εἰ καὶ τῷ θεῷ δοκεῖ ἐμὲ βέλτιον εἶναι ἤδη τελευτᾶν; οὐκ οἶσθα ὅτι μέχρι μὲν τοῦδε οὐδενὶ ἀνθρώπων ὑφείμην <ἂν> βέλτιον ἐμοῦ βεβιωκέναι; ὅπερ γὰρ ἥδιστόν ἐστιν, ᾔδειν ὁσίως μοι καὶ δικαίως ἅπαντα τὸν βίον βεβιωμένον· ὥστε ἰσχυρῶς ἀγάμενος ἐμαυτὸν ταὐτὰ ηὕρισκον καὶ τοὺς ἐμοὶ συγγιγνομένους γιγνώσκοντας περὶ ἐμοῦ.

Traducción: Y que él dijo: “Dices cosas extrañas”, y que él a su vez respondió: “¿acaso consideras extraño si le parece bien también al dios que es mejor que yo muera ahora? ¿No sabes que hasta este momento no admitiría a ninguna persona que ha vivido mejor que yo? Pues lo que es muy grato, tenía la conciencia de que he vivido toda la vida digna y justamente; de modo que, admirado poderosamente de mí mismo, descubría que los que convivían conmigo opinaban también sobre mí las mismas cosas”.

Etimología:

θεῷ: entusiasmo (ἐν+θεός+ιασμος), teología (θεός+λόγος+ια), teocracia (θεός+κρατία), teofilia (θεός+φίλος+ια), teofobia (θεός+φόβος+ια), teomanía (θεός+μανία), ateo (+θεός)

οἶσθα (cf.: οἶδα / εἶδος / ἰδέα): idea (ἰδέα), ideología (ἰδέα+λόγος+ια), ideograma (ἰδέα+γράμμα), androide (ἀνήρ+εἶδος), antropoide (ἄνθρωπος+εἶδος), romboide (ῥομβός+εἶδος)

ἀνθρώπων: antropoide (ἄνθρωπος+εἶδος), antropología (ἄνθρωπος+λόγος+ια), antropofagia (ἄνθρωπος+φάγειν+ια), antropografía (ἄνθρωπος+γράφω+ια), antropometría (ἄνθρωπος+μέτρον+ια), antropomorfo (ἄνθρωπος+μορφή), antroponimia (ἄνθρωπος+ὄνομα+ια), antropopiteco (ἄνθρωπος+πίθηκος)… 

6.- Νῦν δὲ εἰ ἔτι προβήσεται ἡλικία, οἶδὅτι ἀνάγκη ἔσται τὰ τοῦ γήρως ἐπιτελεῖσθαι καὶ ὁρᾶν τε χεῖρον καὶ ἀκούειν ἧττον καὶ δυσμαθέστερον εἶναι καὶ ὧν ἔμαθον ἐπιλησμονέστερον. Ἂν δὲ αἰσθάνωμαι χείρων γιγνόμενος καὶ καταμέμφωμαι ἐμαυτόν, πῶς ἄν, εἰπεῖν, ἐγὼ ἔτι ἂν ἡδέως βιοτεύοιμι;

Traducción: “Pero ahora si sigue todavía transcurriendo mi edad, sé que será necesario sufrir los achaques de la vejez, ver peor, oír menos, ser más torpe y de lo que aprendí más olvidadizo. En cambio, si me llego a dar cuenta de que estoy peor y me tengo que hacer reproches a mí mismo, ¿cómo – dijo – podría yo todavía seguir viviendo a gusto?”.

Etimología:

γήρως: gereología (γῆρας+λόγος+ια), geriatría (γῆρας+ἰατρός+ια), gerodermia (γῆρας+δέρμα), gerontocomio (γῆρας+κομέω), gerontocracia (γῆρας+κράτος+ια), gerontología (γῆρας+λόγος+ια).

χεῖρον (cf.: κακός): cacofagia (κακός+φάγειν+ια), cacofonía (κακός+φωνή+ια), cacofrasia (κακός+φράσις+ια), cacogénesis (κακός+γένεσις), cacografía (κακός+γραφία), cacología (κακός+λόγος+ια), cacopatía (κακός+πάθος+ια), cacorritmia (κακός+ῥυθμός+ια), cacotanasia (κακός+θάνατος+ια).

ἀκούειν: acuofonía (ἀκούω+φωνή+ια), acuómetro (ἀκούω+μέτρον), acusmometría (ἀκούω+σμος+μέτρον+ια), acústico (ἀκούω+στικος), electroacústico (ἤλεκτρον+ἀκουστικός), hipacusia (ὑπό+ἀκούω+σις+ια).

ἔμαθον: matemática (μανθάνω+μα+ικος), matesiología (μανθάνω+σις+λόγος+ια) matesis (μανθάνω+σις).

αἰσθάνωμαι: estético (αἰσθάνομαι+ικος), esteta (αἰσθάνομαι+της), esteticista (αἰσθάνομαι+ιστης+), antiestético (ἀντί+αἰσθάνομαι+ιστης+), hiperestesia (ὑπέρ+αἰσθάνομαι+σις+ια), estematología (αἰσθάνομαι+μα+λόγος+ια), monastesia (μόνος+αἰσθάνομαι+σις+ια). 

7.- Ἴσως δέ τοι, φάναι αὐτόν, καὶ θεὸς διεὐμένειαν προξενεῖ μοι οὐ μόνον τὸ ἐν καιρῷ τῆς ἡλικίας καταλῦσαι τὸν βίον, ἀλλὰ καὶ τὸ ῥᾷστα. Ἂν γὰρ νῦν κατακριθῇ μου, δῆλον ὅτι ἐξέσται μοι τῇ τελευτῇ χρῆσθαι ῥᾷστη μὲν ὑπὸ τῶν τούτου ἐπιμεληθέντων κέκριται, ἀπραγμονεστάτη δὲ τοῖς φίλοις, πλεῖστον δὲ πόθον ἐμποιοῦσα τῶν τελευτώντων. Ὅταν γὰρ ἄσχημον μὲν μηδὲν μηδὲ δυσχερὲς ἐν ταῖς γνώμαις τῶν παρόντων καταλείπηταί <τις>, ὑγιὲς δὲ τὸ σῶμα ἔχων καὶ τὴν ψυχὴν δυναμένην φιλοφρονεῖσθαι ἀπομαραίνηται, πῶς οὐκ ἀνάγκη τοῦτον ποθεινὸν εἶναι;

Traducción: “En verdad, tal vez, - dijo él - también el dios gracias a su benevolencia me otorga no sólo el poner fin a mi vida en el momento oportuno de la edad, sino también (el hacerlo) de la forma más fácil. Pues si ahora se me condenara, es evidente que me será posible gozar del final que más fácil haya sido juzgado por los que se preocupan de esto, el más tranquilo para los amigos y el que produce mayor añoranza de los que mueren. Así pues, cada vez que no deja tras de sí nada vergonzoso ni molesto en las opiniones de los que le rodean, y se extingue teniendo un cuerpo sano y una mente capaz de mostrar benevolencia, ¿cómo no va a ser necesario que éste sea añorado?”.

Etimología:

ἴσως: isobara (ἴσος+βαρύς), isodonte (ἴσος+ὀδοῦς), isogamia (ἴσος+γάμος+ια), isógino (ἴσος+γυνή), isoglosa (ἴσος+γλῶσσα), isografía (ἴσος+γράφω+ια), isométrico (ἴσος+μέτρον+ικος), isomorfo (ἴσος+μορφή), isotermia, (ἴσος+θερμός+ια).

προξενεῖ: proxeneta (προξενέω+της), proxenetismo (προξενέω+της+ισμος)

μόνον: monastesia (μόνος+αἰσθάνομαι+σις+ια), monantropía (μόνος+ἄνθρωπος+ια), monarca (μόνος+ἀρχή), monasterio (μόνος+τήριον), monje (<μόναχος), monocéfalo (μόνος+κεφαλή), monocromo (μόνος+χρῶμα), monofagia (μόνος+φάγειν+ια), monógamo (μόνος+γάμος), monógino (μόνος+γυνή), monografía (μόνος+γράφω+ια), monólogo (μόνος+λόγος), monosílabo (μόνος+συλλαβή), monoteísmo (μόνος+θεός+ισμός), monótono (μόνος+τόνος).

φίλοις: filología (φόλος+λόγος+ια), filántropo (φίλος+ἄνθρωπος), filarmónico (φίλος+ἁρμονία), -filia: zoofilia (ζῷον+φίλος+ια), necrofilia (νέκρος+φίλος+ια), pedofilia (παῖς+φίλος+ια)…

πόθος (cf.: πάθος): apatía (+πάθος+ια), patético (πάυος+ικος), patógeno (πάθος+γένος), patología (πάθος+λόγος+ια), patopsicología (πάθος+ψυχή+λόγος+ια), psicópata (ψυχή+πάθος), -patía…

γνώμαις: agnóstico (+γνώσις+ικος), gnómico (γνώμη+ικος), gnomología (γνώμη+λόγος+ια), gnosología (γνώσις+λόγος+ια).

ὑγιές: higiene (ὑγιής), higioceramia (ὑγιής+κέραμος+ια), higiócomo (ὑγιής+κομέω), higiolatría (ὑγιής+λατρεία), higiología (ὑγιής+λόγος+ια), higionomía (ὑγιής+νόμος+ια).

σῶμα: cromosoma (χρῶμα+σῶμα), psicosomático (ψυχή+σῶμα+ικος), microsoma (μικρός+σῶμα), somático (σῶμα+ικος), somatología (σῶμα+λόγος+ια), somatoscopio (σῶμα+σκοπέω), somatotomía (σῶμα+τομή+ια)…

ἔχων (cf.: ἴσχω): iscoblenia (ἴσχω+βλέννα), iscofonía (ἴσχω+φωνή+ια), iscomenia  (ἴσχω+μήν+ια), iscuria (ἴσχω+οὖρον+ια), isquemia (ἴσχω+αἷμα+ια).

ψυχήν: psicosomático (ψυχή+σῶμα+ικος), psíquico (ψυχή+ικος), psicólogo (ψυχή+λόγος), psicoanálisis (ψυχή+ἀνάλυσις), psicofísica (ψυχή+φύσις+ικος), psicografía (ψυχή+γράφω+ια), psiconeurología (ψυχή+νεῦρον+λόγος+ια), psicópata (ψυχή+πάθος), psicosis (ψυχή+σις)…

δυναμένην: dinámico (δύναμαι+ικος), dinamismo (δύναμαι+ισμος), dinamita (δύναμαι+της), dinamógrafo (δύναμαι+γράφω), dinamología (δύναμαι+λόγος+ια), dinamómetro (δύναμαι+μέτρον). 

8.- Ὀρθῶς δὲ οἱ θεοὶ τότε μου ἠναντιοῦντο, φάναι αὐτόν, τῇ τοῦ λόγου ἐπισκέψει ὅτε ἐδόκει ἡμῖν ζητητέα εἶναι ἐκ παντὸς τρόπου τὰ ἀποφευκτικά. Εἰ γὰρ τοῦτο διεπραξάμην, δῆλον ὅτι ἡτοιμασάμην ἂν ἀντὶ τοῦ ἤδη λῆξαι τοῦ βίου, νόσοις ἀλγυνόμενος τελευτῆσαι γήρᾳ, εἰς πάντα τὰ χαλεπὰ συρρεῖ καὶ μάλα ἔρημα τῶν εὐφροσυνῶν.

Traducción: “Y con razón los dioses se me oponía entonces, - decía él -, a la investigación de mi discurso cuando nosotros creíamos que había que buscar escapatorias por todos los medios. Pues si me hubiera procurado esto, es evidente que me habría preparado en vez de acabar ya con mi vida para morir afligido por las enfermedades o por la vejez, hacia la que confluyen todas las amarguras privadas completamente de los placeres”.

Etimología:

ὀρθῶς: ortodoncia (ὀρθός+ὀδοῦς+ια), ortodoxia (ὀρθός+δόξα+ια), ortofonía (ὀρθός+φώνή+ια), ortogénesis (ὀρθός+γένεσις), ortografía (ὀρθός+γράφω+ια), ortología (ὀρθός+λόγος+ια), ortopedia (ὀρθός+παῖς+ια)

τρόπου: trópico (τρόπος+ικος), tropo (τρόπος), tropología (τρόπος+λόγος+ια), tropómetro (τρόπος+μέτρον), troposfera (τρόπος+σφαῖρα)

ἀντί: antagonista (ἀντί+ἀγῶν+ιστης), antártico (ἀντί+ἄρκτος+ικος), antena (ἀντί+τείνω), antibiótico (ἀντί+βίος+ικος), antídoto (ἀντί+δόσις), antilogía (ἀντί+λόγος+ια), antinomía (ἀντί+νόμος+ια), antipático (ἀντί+πάθος+ικος), antipirético (ἀντί+πῦρ+ικος), antítesis (ἀντί+θέσις)…

νόσοις: nosemia (νόσος+αἷμα+ια), nosencéfalo (νόσος+ἐν+κεφαλή), nosocomio (νόσο+κομέω), nosocrisis (νόσος+κρίσις), nosofobia (νόσος+φόβος+ια), nosogenia (νόσος+γένος+ια), nosografía (νόσος+γράφω+ια), nosología (νόσος+λόγος+ια), nosomanía (νόσος+μανία), nosonomía (νόσος+νόμος+ια), nosotrofia (νόσος+τροφή+ια).

ἀλγυνόμενος (cf.: ἄλγος): alganestesia (ἄλγος++αἰσθάνομαι+σιςια), algesia (ἄλγος+σις+ια), álgico (ἄλγος+ικος), algofilia (ἄλγος+φίλος+ια), -algia: cefalalgia (κεφαλή+ἄλγος+ια), odontalgia (ὀδοῦς+ἄλγος+ια)… 

9.- Μὰ Δί’, εἰπεῖν αὐτόν, Ἑρμόγενες, ἐγὼ ταῦτα οὐδὲ προθυμήσομαι, ἀλλὅσων νομίζω τετυχηκέναι καλῶν καὶ παρὰ θεῶν καὶ παρἀνθρώπων, καὶ ἣν ἐγὼ δόξαν ἔχω περὶ ἐμαυτοῦ, ταύτην ἀναφαίνων εἰ βαρυνῶ τοὺς δικαστάς, αἱρήσομαι τελευτᾶν μᾶλλον ἀνελευθέρως τὸ ζῆν ἔτι προσαιτῶν κερδᾶναι τὸν πολὺ χείρω βίον ἀντὶ θανάτου.

Traducción: “No por Zeus, - dijo él -, Hermógenes, yo no desearé vivamente esto, sino que, todas las cosas bellas que creo haber obtenido tanto de parte de dioses como de hombres, y la opinión que yo tengo sobre mí mismo, si al mostrarla incomodo a los jueces, elegiré morir antes que el vivir miserablemente, pidiendo incluso ganar una vida mucho peor en vez de la muerte”.

Etimología:

παρά: parábola (παρά+βολή), paracefalia (παρά+κεφαλή+ια), paracusia (παρά+ἀκούω+ια), paradigma (παρά+δείγμα), paradoja (παρά+δόξα), parafonía (παρά+φωνή+ια), paráfrasis (παρά+φράσις), paragrafía (παρά+γράφω+ια), paralelo (παρά+ἄλληλος), parálisis (παρά+λύσις), parámetro (παρά+μέτρον), parapléjico (παρά+πλῆξις+ικος), parapsicología (παρά+ψυχή+λόγος+ια)… 

10.- Οὕτως δὲ γνόντα αὐτὸν ἔφη [εἰπεῖν], ἐπειδὴ κατηγόρησαν αὐτοῦ οἱ ἀντίδικοι ὡς οὓς μὲν πόλις νομίζει θεοὺς οὐ νομίζοι, ἕτερα δὲ καινὰ δαιμόνια εἰσφέροι καὶ τοὺς νέους διαφθείροι, παρελθόντα εἰπεῖν·

Traducción: Y afirmaba que él pensando de tal manera [dijo], después de que lo acusaron sus adversarios de que no creía en los dioses en los que cree la ciudad, y que introducía otras nuevas divinidades y corrompía a los jóvenes, tras comparecer, dijo:

Etimología:

πόλις: policía (πολιτεία), político (πόλις+ικος), apolítico (+πόλις+ικος), cosmopolita (κόσμος+πόλις+της+), poliatro (πόλις+ἰατρός), policlínica (πόλις+κλινική)

νέους: neocatolicismo (νέος+κατά+ὅλος+ικος+ισμος), neocitemia (νέος+κύτος+αἷμα+ια), neodinámica (νέος+δύναμαι+ικος), neofobia (νέος+φόβος+ια), neogamia (νέος+γάμος+ια), neogénesis (νέος+γένεσις), neografía (νέος+γράφω+ια), neolítico (νέος+λίθος+ικος), neologismo (νέος+λόγος+ισμος), neón (νέον) 

11.- Ἀλλἐγώ, ἄνδρες, τοῦτο μὲν πρῶτον θαυμάζω Μελήτου, ὅτῳ ποτὲ γνοὺς λέγει ὡς ἐγὼ οὓς πόλις νομίζει θεοὺς οὐ νομίζω· ἐπεὶ θύοντά γέ με ἐν ταῖς κοιναῖς ἑορταῖς καὶ ἐπὶ τῶν δημοσίων βωμῶν καὶ ἄλλοι οἱ παρατυγχάνοντες ἑώρων καὶ αὐτὸς Μέλητος, εἰ ἐβούλετο.

Traducción: “Pero yo, hombres, me asombro en primer lugar de esta acusación de Mileto, a partir de la cual, siendo conocedor (de la realidad) dice que yo no creo en los dioses en los que cree la ciudad; cuando me veían que yo hacía sacrificios en las fiestas comunes y sobre los altares públicos tanto los demás presentes como el propio Mileto, si es que quería”.

Etimología:

ἄνδρες: androfobia (ἀνήρ+φόβος+ια), androgenesia (ἀνήρ+γένεσις+ια), androide (ἀνήρ+εἶδος), androlatría (ἀνήρ+λατρεία), andromanía (ἀνήρ+μανία), andropausia (ἀνήρ+παύω+σις+ια).

δημοσίων (cf.: δῆμος): endémico (ἐν+δῆμος+ικος), demagogo (δῆμος+ἄγω), demiurgo (δῆμος+ἔργον), democracia (δῆμος+κράτος+ια), demografía (δῆμος+γράφω+ια). 

12.- Καινά γε μὴν δαιμόνια πῶς ἂν ἐγὼ εἰσφέροιμι λέγων ὅτι θεοῦ μοι φωνὴ φαίνεται σημαίνουσα τι χρὴ ποιεῖν; καὶ γὰρ οἱ φθόγγοις οἰωνῶν καὶ οἱ φήμαις ἀνθρώπων χρώμενοι φωναῖς δήπου τεκμαίρονται. Βροντὰς δὲ ἀμφιλέξει τις μὴ φωνεῖν μὴ μέγιστον οἰωνιστήριον εἶναι; δὲ Πυθοῖ ἐν τῷ τρίποδι ἱέρεια οὐ καὶ αὐτὴ φωνῇ τὰ παρὰ τοῦ θεοῦ διαγγέλλει;

Traducción: “Sin embargo, respecto a las nuevas divinidades ¿cómo podría yo introducirlas afirmando que me parece que la voz de un dios me indica qué tengo que hacer? Así pues, tanto los que se sirven de los ruidos de las aves como los de los sonidos de los hombres conjeturan sin duda con voces. Y ¿alguien discutiría que los truenos emiten voces y que son un gran augurio? Y ¿la sacerdotisa del trípode de Pito en persona no transmite también con su voz los oráculos de parte del dios?”.

Etimología:

φωνή: apofonía (ἀπό+φωνή+ια), afónico (+φωνή+ικος), fonética (φωνή+τικος), fonema (φωνή+μα), fonendoscopio (φωνή+ἔνδον+σκοπέω), foniatra (φωνή+ἰατρός), fonofobia (φωνή+φόβος+ια), fonógrafo (φωνή+γράφω), fonología (φωνή+λόγος+ια).

σημαίνουσα (cf.: σημαίνω / σῆμα / σημεῖον): semiótica (σημεῖον+τικος), semántica (σημαντική), semáforo (σῆμα+φόρος), semasiología (σημεῖον+σις+λόγος+ια), semiología (σημεῖον+λόγος+ια)

ἱέρεια: jeroglífico (ἱερός+γλύφω+ικος), hierático (ἱερός+τικος), hierocracia (ἱερός+κράτος+ια), hieróforo (ἱερός+φόρος), hierogenia (ἱερός+γένος+ια), hierografía (ἱερός+γράφω+ια), hierología (ἱερός+λόγος+ια), hieromancia (ἱερός+μαντεία), hieroterapia (ἱερός+θεραπεῖα).

            ¡Mucha suerte!

Último examen de la evaluación para Griego II.

Último examen de la evaluación para Griego II.

   Como es costumbre antes de un examen, voy a detallar cómo será; pero, además, pondré el texto que hemos visto hasta ahora, tanto en griego como su traducción, así como aquellas palabras que son susceptibles de preguntarse en la parte de etimología.

   Las partes del examen, que será tipo al de las PAU, son las siguientes:

   1.- Traducción del texto propuesto (6 puntos)

   2.- Morfosintaxis:

       a) Morfología de cuatro palabras del texto (0.5 puntos)

       b) Sintaxis: se preguntará algún aspecto sintáctico relevante del texto o el análisis de una parte de éste (0.5 puntos)

   3.- Etimología de unas cuantas palabras extraídas del propio texto (1 punto)

   4.- Cultura (2 puntos): ¡Ya la hemos hecho!

 1.-Σωκράτους δὲ ἄξιόν μοι δοκεῖ εἶναι μεμνῆσθαι καὶ ὡς ἐπειδὴ ἐκλήθη εἰς τὴν δίκην ἐβουλεύσατο περί τε τῆς ἀπολογίας καὶ τῆς τελευτῆς τοῦ βίου. Γεγράφασι μὲν οὖν περὶ τούτου καὶ ἄλλοι καὶ πάντες ἔτυχον τῆς μεγαληγορίας αὐτοῦ· καὶ δῆλον ὅτι τῷ ὄντι οὕτως ἐρρήθη ὑπὸ Σωκράτους. Ἀλλὅτι ἤδη ἑαυτῷ ἡγεῖτο αἱρετώτερον εἶναι τοῦ βίου θάνατον, τοῦτο οὐ διεσαφήνισαν· ὥστε ἀφρονεστέρα αὐτοῦ φαίνεται εἶναι μεγαληγορία. 

“Y me parece que es digno recordar a Sócrates y cómo deliberó, cuando fue llamado a juicio, sobre su defensa y el final de su vida. Así pues, otros también han escrito sobre esto y todos se dieron cuenta de su arrogancia; por lo que también es evidente que en realidad fue dicho así por Sócrates. Pero que para sí ya consideraba que la muerte era más deseable que la vida, eso no lo explicaron; de modo que parece que su arrogancia era demasiado insensata.” 

ἄξιον: axioma, axiología, axiómetro.

δοκεῖ: doxa, dogma, dogmático, ortodoxo, heterodoxo.

μεμνῆσθαι: anémico, mnemotécnico, Mnemosina, amnésico.

περί: perímetro, periódico, periodo, períptero, periscopio, perieco, perífrasis, periferia, perineo, peripecia.

βίου: biología, bioquímica, antibiótico, microbiología, biografía, biofísica, biomecánica, biometría, biopsia.

γεγράφασι: grafología, gráfico, grafomanía, grafómetro, bolígrafo, fotografía, caligrafía, geografía.

ἄλλοι: alógeno, alómero, alomorfo, alopatía, alotropía.

πάντες: pantocrátor, panteón, panhelenismo.

αὐτοῦ: autómata, autonomía, autocracia, autobiografía.

ὄντι: ontogenia, ontología, ontologismo.

ὑπό: hipocondríaco, hipotermia, hiporritmia, hipoglucemia, hipócrita, hipodermis, hipóstasis, hipotaxis, hipotensión, hipótesis.

θάνατον: tanatorio, tanatología, tanatofobia.

φαίνεται: fantasma, fantástico, fenómeno, fenomenología.

 2.- Ἑρμογένης μέντοι Ἱππονίκου ἑταῖρός τε ἦν αὐτῷ καὶ ἐξήγγειλε περὶ αὐτοῦ τοιαῦτα ὥστε πρέπουσαν φαίνεσθαι τὴν μεγαληγορίαν αὐτοῦ τῇ διανοίᾳ. Ἐκεῖνος γὰρ ἔφη ὁρῶν αὐτὸν περὶ πάντων μᾶλλον διαλεγόμενον περὶ τῆς δίκης εἰπεῖν· 

“Sin embargo, Hermógenes, el hijo de Hiponico, era su compañero y reveló sobre él tales cosas que parecía que su arrogancia era propia de su manera de pensar. Así pues, aquél (Hermógenes), viendo que éste (Sócrates) hablaba sobre todas las cosas más que sobre su propio juicio, contaba que le dijo:”

ἑταῖρος: heteróclito, heterodoxia, heterofilia, heterogamia, heterogéneo, heteromancia, heterómero, heteromorfo, heterótrofo, heterosexual.

αὐτῷ, αὐτοῦ, αὐτόν: (véase párrafo I)

περί: (véase párrafo I)

φαίνεσθαι: (véase párrafo I)

ἔφη: fama, enfático, profeta, profecía, profético, eufemismo, blasfemia, disfasia.

πάντων: (véase párrafo I)

εἰπεῖν: épica, epopeya, (cf. λέγω, λόγος)

 3.- Οὐκ ἐχρῆν μέντοι σκοπεῖν, Σώκρατες, καὶ τι ἀπολογήσῃ; τὸν δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἀποκρίνασθαι· Οὐ γὰρ δοκῶ σοι ἀπολογεῖσθαι μελετῶν διαβεβιωκέναι; ἐπεὶ δαὐτὸν ἐρέσθαι· Πῶς; Ὅτι οὐδὲν ἄδικον διαγεγένημαι ποιῶν· ἥνπερ νομίζω μελέτην εἶναι καλλίστην ἀπολογίας. 

“¿No sería conveniente que pensaras, oh Sócrates, también lo que vas a alegar en tu defensa? Y que él en primer lugar le respondió: ¿No crees, pues, que me he pasado la vida preparando mi defensa? Y que cuando él le preguntó: ¿Cómo? Porque he vivido sin hacer nada injusto; la que creo que es la más hermosa práctica de mi defensa.”

σκοπεῖν: telescopio, microscopio, endoscopio, periscopio, macroscópico.

πρῶτον: prototipo, protocolo, protagonista, protón, protozoo, protoplasma.

δοκῶ: (véase párrafo I)

αὐτόν: (véase párrafo I)

ποιῶν: epopeya, onomatopeya, poema, poeta, poesía.

καλλίστην: (cf. καλός, ή, όν): caligrafía, calidoscopio, calipedia, calitipia.

     Espero que os vaya muy bien mañana en el examen y, ante todo, mucha tranquilidad, porque supongo que os habréis pasado estos últimos días preparando este examen, haciendo lo justo y necesario.

                        Καλὴ τύχη, παιδιά μας!! 

¡¡Llegaron los exámenes!!

  Los exámenes empiezan y las neuronas comienzan a calentarse. Después de hacer durante estas semanas un pequeño repaso de la materia que vimos el curso pasado en Griego I, mañana tenemos el primer examen. Aquí os dejo un link muy interesante, para que repaséis.

   Además, os detallo a continuación cómo será tan esperada prueba:

1.- Análisis de morfología nominal, adjetival y pronominal. (0.75 p.)

2.- Análisis de morfología verbal. (0.75 p.)

3.- Tres preguntitas de nada sobre aspectos generales de morfología y sintaxis. (1.5 p)

4.- Etimología: cuatro palabras, de las cuales tres hemos visto en clase; la otra, veremos cómo trabajan esas neuronillas. (2 p.)

5.- Traducir tres frases de la Apología de Sócrates de Jenofonte: ¡son facilitas! (5 p.)

    Cuidado con las faltas de ortografía, no vaya a ser que tengáis una logorrea; que eso no lo curan los médicos.

    Por último, sólo recordaros que debéis entregar también mañana el trabajo de la Apología y, sobre todo, desearos mucha suerte y que repaséis mucho esta tarde lo que hemos visto en clase estos últimos días. Esperemos que vuestros δαίμονα no se os opongan a vuestro estudio.

Καλή τύχη, παιδιά!!!

Temas de Griego II para las PAU.

Aquí os dejo los temas de realia que entran para este curso 2006-2007 en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Espero que sean útiles. Si alguien detecta algún error, ruego que me lo hagan saber.

Los temas son los siguientes:

    Tema I: Historia: en castellano y en valenciano.

    Tema II: Sociedad: en castellano y en valenciano.

    Tema III: Dioses, mitos y ritos: en castellano y en valenciano.

    Tema IV: El mundo intelectual: en castellano y en valenciano.

 Además, adjunto el texto en griego de la Apología de Sócrates de Jenofonte.

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

Terminamos con los temas de cultura para las PAU.

  Aquí va el último, aunque el primero en orden, de los temas que van para las P.A.U.: Tema I: Historia. Sé que es bastante extenso, pero algunas partes se pueden resumir y otras, como el punto 1.5.- Espacios y monumentos de la Atenas clásica, se puede ampliar mucho más; lo dejo a vuestro propio criterio. Supongo que, al menos, servirá de ayuda.

¡Suerte y a estudiar para el examen!

Y más "Apología de Sócrates"...

Vamos avanzando muy poco a poco con la Apología de Sócrates; pero, al menos, son pasos seguros. A continuación os pongo una posible traducción de los párrafos 5 y 6:

5.- "Y que como él dijo: Dices cosas extrañas, éste le respondió a su vez: ¿acaso consideras extraño que si también le parece (bien) al dios que es mejor que yo muera ya? ¿no sabes que hasta este punto no admitiría a ninguno de los hombres que ha vivido mejor que yo? Pues, lo que es muy grato, tenía la conciencia de que de una forma honorable y justa he vivido toda la vida, de modo que, con gran admiración descubría que los que convivían conmigo (mis discípulos) opinaban las mismas cosas sobre mí."

6.- "Pero ahora si todavía sigue pasando mi edad, sé que será necesario pagar los achaques de la vejez, ver peor, oír menos, ser más torpe y de lo que aprendía más olvidadizo. Y si me diera cuenta de que llego a ser peor y me hiciera reproches a mí mismo, ¿cómo, dijo, podría yo seguir viviendo ya de forma agradable?"

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres

Seguimos con la "Apología"...

Ya se acerca el examen final de la 2ª evaluación y, a pesar de haber sido exiguo lo visto hasta el momento sobre la Apología de Sócrates, os pongo a continuación la traducción del párrafo 4. Pero antes quiero recordar que en el texto que manejamos en clase aparece αχθεσθέντες (disgustados, afligidos...); pues bien, este participio hay que cambiarlo, como aparece en la edición de Oxford, por el participio παραχθέντες (llevados, arrastrados). ¡Ah, y recordad que seguimos con el estilo indirecto! Tras estas pequeñas anotaciones, veamos el texto:

4.- "Y que después de que él decía de nuevo: ¿No ves cómo los tribunales de los atenienses muchas veces arrastrados por su discurso condenaron a muerte a quienes no cometieron crimen alguno y muchas veces absolvieron a quienes cometieron algún crimen bien porque se compadecieron por su discurso bien porque hablaron con gracia? Pero, sí, por Zeus, respondió él (Sócrates), a pesar de haber ya intentando yo dos veces reflexionar sobre mi defensa, mi genio divino se me opone."

                 ¡Estudiad y mucha suerte en el examen!

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres